اثرات لرزش بر سیستم اندازه گیری فشار

به طور کلی در تمام کاربردها جایی که کمپرسورها، توربین ها و موتور ها وارد بازی می شوند، لرزش ها هم سر کله شان پیدا می شود، که بر اندازه گیری سنسورها تاثیر می گذارد. بدون پیش بینی های مناسب، لرزش می تواند باعث نقص کارکرد مبدل های فشار مورد استفاده شود.
تاثیرات لرزش بر سنسورهای فشار می تواند جدی باشد: از یک طرف، اندازه گیری های سیگنال می تواند توسط تحمیلات اضافی مختل شود. اگر این لرزش به سیگنال خروجی انتقال یابد، مصرف کننده نهایی نمی تواند نتایج مفید اندازه گیری شده مناسب را دریافت کند. این تاثیر بدون هیچ تاخیری قابل مشاهده است و در صورت اتفاق افتادن پی در پی می تواند منجر به فرسودگی قطعات شود. محل های جوشکاری شده می تواند از هم گسسسته شود، و اتصالات از هم باز شوند. چه از طریق نتایج تحریف شده یا اتصالات مکانیکی شکسته، لرزش می تواند سنسورهای فشار را غیر قابل کاربری نماید. خوشبختانه، این تاثیرات ناخوشایند می تواند به مقدار زیادی به حداقل برسد.

جلوگیری از آسیب به دلیل اثرات لرزش بر سیستم اندازه گیری فشار

پیشگیری بهترین اقدام است. این اقدام نیاز دارد که کاربر از لرزش هایی که در کاربرد مورد نظر اتفاق می افتد آگاه باشد. لرزش ها به خودی خود آسیب نمی زنند. در دیتا شیت تولید کننده گان، محدوده فرکانسی که در آن هیچ تداخلی اتفاق نمی افتد و سنسور تحت آن شرایط تست شده مشخص شده است. استاندارد DIN EN 60068-2-6 در این جا بکار می رود، جایی که نمونه تست وابسته به یک محدوده فرکانس تعریف شده بر طول مدت تست می باشد. هدف اینجا مشخص کردن ویژگی های فرکانس های نمونه تست است. روش اصلی تست در شکل 1 نشان داده شده است.

جلوگیری ارتعاش در سنسور فشار

شکل 1: تعیین صلاحیت یک نمونه اولیه: سنسور فشار به داخل یک بلوک آلومینیومی پیچ می شود که به صورت مکانیکی پر شده است (لرزش، شتاب)
اگر لرزش های قوی به حدی برسد که از خصوصیات سنسور فشار بالاتر بزند، دو روش در ابتدا می تواند در نظر گرفته شود. اولی مربوط به ابعاد مبدل است: مبدل فشار چقدر بزرگ است و کجا نصب شده است؟ این موضوع صحت دارد که هرچه مبدل بزرگ تر و سنگین تر باشد، تاثیر لرزش بیشتر و مقاومت کمتر است. اینکه در کاربردهای با لرزش بالا از مبدل های کوچک تر استفاده شود مفید تر است، مانند ATM mini که تاثیر کمی از لرزش را بخاطر جسه کوچکش می پذیرد.
در کنار ابعاد مبدل فشار، موقعیت واقعی آن در کاربرد هم تعیین کننده است. اگر در کنار محور لرزش نصب شود پس لرزش کم تری را دریافت خواهد کرد. وقتی در میان محور لرزش قرار بگیرد، باید بتواند تمامی قدرت لرزش ها را تحمل کند.
به علاوه، مبدل فشار خودش برای تحمل فشار بیشتر تجهیز شده است. برای این هدف، مبدل در یک مهرموم نرم قرار گرفته است، که لرزش ها را تعدیل می کند و بنابراین به طور مناسبی قسمت های مکانیکی را محافظت می کند. در تصویر 2 این مهر موم به شکل شفاف براق دیده می شود.

نصب سنسور فشار با مهرو موم

تصویر 2: سنسور فشار با مهرموم
به طور خلاصه، می توان گفت که لرزش های قوی به سنسور اندازه گیری ضربه می زند. با انتخاب مبدل فشار مناسب (محدوده فرکانس، ابعاد) به همراه نصب بهینه (در کنار محور لرزش)، تاثیرات هر گونه لرزش می تواند به حداقل برسد. محافظت بیشتر شامل قرار دادن در مهرموم تعدیل کننده لرزش می باشد.