مقاومت ترمز Sanyu سانیو 64 اهم با توان 2500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 650*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 64 Ω - توان : 2500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2500W/64R - کشور سازنده : چین

۵۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 55 اهم با توان 2500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 650*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 55 Ω - توان : 2500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2500W/55R - کشور سازنده : چین

۵۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 16 اهم با توان 2500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 650*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 16 Ω - توان : 2500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2500W/16R - کشور سازنده : چین

۵۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 13.6 اهم با توان 2500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 650*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت(Ω) : 13.6 Ω - توان : 2500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2500W/13.6R - کشور سازنده : چین

۵۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 80 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 80 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/80R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 68 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 68 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/68R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 60 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 60 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/60R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 41 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 41 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/41R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 32 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 32 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/32R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 16 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 16 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/16R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 6.7 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت(Ω) : 6.7 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/6.7R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 50 اهم با توان 1500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 465*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 50 Ω - توان : 1500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG1500W/50R - کشور سازنده : چین

۴۰۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 32 اهم با توان 1500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 465*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 32 Ω - توان : 1500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG1500W/32R - کشور سازنده : چین

۴۰۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 50 اهم با توان 1200W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 465*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 50 Ω - توان : 1200 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG1200W/50R - کشور سازنده : چین

۳۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 75 اهم با توان 1000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 350*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 75 Ω - توان : 1000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG1000W/75R - کشور سازنده : چین

۳۳۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 75 اهم با توان 750W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 360*50*101 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 75 Ω - توان : 750 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG750W/75R - کشور سازنده : چین

۲۷۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 100 اهم با توان 600W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 389*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 100 Ω - توان : 600 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG600W/100R - کشور سازنده : چین

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 150 اهم با توان 400W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 150 Ω - توان : 400 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/400R - کشور سازنده : چین

۲۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 400 اهم با توان 300W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 400 Ω - توان : 300 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/400R - کشور سازنده : چین

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 250 اهم با توان 300W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 250 Ω - توان : 300 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/250R - کشور سازنده : چین

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 100 اهم با توان 300W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 100 Ω - توان : 300 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/100R - کشور سازنده : چین

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 70 اهم با توان 300W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 70 Ω - توان : 300 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/70R - کشور سازنده : چین

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 750 اهم با توان 80W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 196*28*61 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 750 Ω - توان : 80 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG80W/750R - کشور سازنده : چین

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 200 اهم با توان 80W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 196*28*61 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 200 Ω - توان : 80 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG80W/200R - کشور سازنده : چین

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا