کسینوس فی متر آدنیس مدل PFM-H
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H48 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 100-220VAC - نوع ورودی : AC - رنج ورودی : 0-5A - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

کسینوس فی متر آدنیس مدل PFM-N
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 100-220VAC - نوع ورودی : AC - رنج ورودی : 0-5A - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

فرکانس متر آدنیس مدل FDM-H
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H48 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله, SSR - نوع ورودی : AC - رنج ورودی : ولتاژ AC - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

فرکانس متر آدنیس مدل FDM-N
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله, SSR - نوع ورودی : AC - رنج ورودی : ولتاژ AC - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

ولت متر سه فاز آدنیس مدل VDM-H 3 Phase
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H48 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله - نوع ورودی : AC - رنج ورودی : 400V سه فاز - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

ولت متر سه فاز آدنیس مدل VDM-N 3 Phase
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله - نوع ورودی : AC - رنج ورودی : 400V سه فاز - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

ولت متر تک فاز آدنیس مدل VDM-H
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - ابعاد mm : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله - نوع ورودی : AC/DC - رنج ورودی : 0-500V - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

ولت متر تک فاز آدنیس مدل VDM-N
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - ابعاد mm : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله - نوع ورودی : AC/DC - رنج ورودی : 0-500V - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

آمپر متر آدنیس مدل ADM-H
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله, SSR - نوع ورودی : AC/DC - رنج ورودی : 0-5A, 0-5000A, 0-25A - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۵۰,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

آمپر متر آدنیس مدلADM-N
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله, SSR - نوع ورودی : AC/DC - رنج ورودی : 0-5A, 0-5000A, 0-25A - پورت شبکه : ندارد

۵ %
تخفیف

۲۵۶,۰۰۰ تومان

۲۴۳,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

مولتی متر سه فاز آدنیس مدل AVM-V
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H48 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 100-220VAC - نوع خروجی : رله - نوع ورودی : AC - رنج ورودی : 0-500V, 0-5A - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳۹۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مولتی متر سه فاز آدنیس مدل AVM-N
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 100-220VAC - نوع خروجی : رله - نوع ورودی : AC - رنج ورودی : 0-500V, 0-5A - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳۹۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل میتر میکروپروسسوری آدنیس مدل PMC-H
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H48
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله - نوع ورودی : AC/DC - رنج ورودی : 0-10V, 4-20mA, 0-500V, 0-10000A - پورت شبکه : ندارد

۲ %
تخفیف

۵۲۲,۰۰۰ تومان

۵۱۱,۵۶۰ تومان

جزئیات کالا

پنل میتر میکروپروسسوری آدنیس مدل PMC-N
آدنیس

مشخصات فیزیکی ابعاد mm : W96*H96 - نوع نصب : پنلی
ویژگی ها ولتاژ تغذیه : 12-24VDC, 100-220VAC - نوع خروجی : رله, SSR - نوع ورودی : AC/DC - رنج ورودی : 0-10V, 4-20mA, 0-500V, 0-10000A - پورت شبکه : ندارد

۵ %
تخفیف

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۶۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا