تابلو پلاستیکی 21x28 عمق 13 شفاف مدل TN 3011
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 130*280*210 - ابعاد سینی داخلی mm : 235*155
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : شفاف

۳۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 21x28 عمق 13 مات مدل TN 3001
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 130*280*210 - ابعاد سینی داخلی mm : 235*155
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۲۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 25x33 عمق 14 شفاف مدل TN 3012
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 140*330*250 - ابعاد سینی داخلی mm : 280*195
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : شفاف

۳۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 25x33 عمق 14 مات مدل TN 3002
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 140*330*250 - ابعاد سینی داخلی mm : 280*195
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۲۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 30x40 عمق 17 شفاف مدل TN 3013
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 170*400*300 - ابعاد سینی داخلی mm : 350*245
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : شفاف

۴۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 30x40 عمق 17 مات مدل TN 3003
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 170*400*300 - ابعاد سینی داخلی mm : 350*245
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۳۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 30x40 عمق 21 شفاف مدل TN 3013 D
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 210*400*300 - ابعاد سینی داخلی mm : 350*245
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : شفاف

۵۹۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 30x40 عمق 21 مات مدل TN 3003 D
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 210*400*300 - ابعاد سینی داخلی mm : 350*245
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۳۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 35x50 عمق 22 شفاف مدل TN 3014
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 220*500*350 - ابعاد سینی داخلی mm : 445*290
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : شفاف

۷۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 35x50 عمق 22 مات مدل TN 3004
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 220*500*350 - ابعاد سینی داخلی mm : 445*290
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۵۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 40x50 عمق 18 شفاف مدل TN 3015
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 180*500*400 - ابعاد سینی داخلی mm : 450*340
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : شفاف

۷۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 40x50 عمق 18 مات مدل TN 3005
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 180*500*400 - ابعاد سینی داخلی mm : 450*340
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۷۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 40x60 عمق 20 شفاف مدل TN 3016
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 200*600*400 - ابعاد سینی داخلی mm : 550*340
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : شفاف

۹۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 40x60 عمق 20 مات مدل TN 3006
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 200*600*400 - ابعاد سینی داخلی mm : 550*340
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۷۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 50x70 عمق 25 شفاف مدل TN 3017
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 250*700*500 - ابعاد سینی داخلی mm : 645*440
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : شفاف

۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 50x70 عمق 25 مات مدل TN 3007
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 250*700*500 - ابعاد سینی داخلی mm : 645*440
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تابلو پلاستیکی 60x80 عمق 26 مات مدل TN 3008
تونگان

ابعاد ابعاد تابلو mm : 260*800*600 - ابعاد سینی داخلی mm : 735*540
ویژگی ها جنس بدنه : ABS و کمپوزیت - درجه حفاظت رطوبت و گرد و غبار : IP 65 - نوع درب : مات

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا