انرژی چین جفلو مدل H45Q.1.125S R150
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 45 - پهنای داخلی (mm) : 125 - ارتفاع خارجی (mm) : 65 - پهنای خارجی (mm) : 155 - شعاع خمش(mm) : 150
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H45Q.1.125S R150

۵۴۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H45Q.1.100S R150
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 45 - پهنای داخلی (mm) : 100 - ارتفاع خارجی (mm) : 65 - پهنای خارجی (mm) : 130 - شعاع خمش(mm) : 150
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H45Q.1.100S R150

۴۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H45Q.1.100S R125
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 45 - پهنای داخلی (mm) : 100 - ارتفاع خارجی (mm) : 65 - پهنای خارجی (mm) : 130 - شعاع خمش(mm) : 125
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H45Q.1.100S R125

۴۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H45Q.1.75S R150
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 45 - پهنای داخلی (mm) : 75 - ارتفاع خارجی (mm) : 65 - پهنای خارجی (mm) : 105 - شعاع خمش(mm) : 150
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H45Q.1.75S R150

۴۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H35Q.1.125S R100
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 35 - پهنای داخلی (mm) : 125 - ارتفاع خارجی (mm) : 55 - پهنای خارجی (mm) : 151 - شعاع خمش(mm) : 100
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H35Q.1.1250S R100

۳۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H35Q.1.100S R100
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 35 - پهنای داخلی (mm) : 100 - ارتفاع خارجی (mm) : 55 - پهنای خارجی (mm) : 126 - شعاع خمش(mm) : 100
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H35Q.1.100S R100

۳۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H35Q.1.75S R75
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 35 - پهنای داخلی (mm) : 75 - ارتفاع خارجی (mm) : 55 - پهنای خارجی (mm) : 101 - شعاع خمش(mm) : 75
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H35Q.1.75S R75

۲۸۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H35Q.1.50S R75
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 35 - پهنای داخلی (mm) : 50 - ارتفاع خارجی (mm) : 55 - پهنای خارجی (mm) : 76 - شعاع خمش(mm) : 75
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H35Q.1.50S R75

۲۷۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H25Q.1.75S R75
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 25 - پهنای داخلی (mm) : 75 - ارتفاع خارجی (mm) : 40 - پهنای خارجی (mm) : 94 - شعاع خمش(mm) : 75
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H25Q.1.75S R75

۲۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H25Q.1.60S R75
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 25 - پهنای داخلی (mm) : 60 - ارتفاع خارجی (mm) : 40 - پهنای خارجی (mm) : 79 - شعاع خمش(mm) : 75
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H25Q.1.60S R75

۲۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H25Q.1.50S R55
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 25 - پهنای داخلی (mm) : 50 - ارتفاع خارجی (mm) : 40 - پهنای خارجی (mm) : 69 - شعاع خمش(mm) : 55
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H25Q.1.50S R55

۲۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل J30Q.1.77S R100
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 30 - پهنای داخلی (mm) : 77 - ارتفاع خارجی (mm) : 45 - پهنای خارجی (mm) : 93 - شعاع خمش(mm) : 100
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : J30Q.1.77S R100

۲۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل J18Q.1.25B R38
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 18 - پهنای داخلی (mm) : 25 - ارتفاع خارجی (mm) : 23 - پهنای خارجی (mm) : 36 - شعاع خمش(mm) : 38
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : J18Q.1.25B R38

۲۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل JN10Q.1.15B R28
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 10 - پهنای داخلی (mm) : 15 - ارتفاع خارجی (mm) : 14 - پهنای خارجی (mm) : 23 - شعاع خمش(mm) : 28
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : JN10Q.1.15B R28

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل JN10Q.1.10B R28
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 10 - پهنای داخلی (mm) : 10 - ارتفاع خارجی (mm) : 14 - پهنای خارجی (mm) : 18 - شعاع خمش(mm) : 28
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : JN10Q.1.10B R28

۱۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل JN07Q.1.07B R15
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 7 - پهنای داخلی (mm) : 7 - ارتفاع خارجی (mm) : 10 - پهنای خارجی (mm) : 12 - شعاع خمش(mm) : 15
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : JN07Q.1.07BR15

۱۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا