پروژه ها

سیستم های تهویه دامداری

اجرای سیستم های تهویه برای واحد های دامداری با پنکه های سقفی باله بلند ادامه

ویدئوی معرفی واحد آبگیری از لجن

ویدئوی معرفی واحد آبگیری از لجن تصفیه خانه شمال کیش به روش سانتری فیوژ ادامه

تابلو توزیع ماینر

تابلو برق ماینر جهت توزیع مناسب و حفاظت استاندارد تجهیزات ادامه

پرس های پخت تیوپ

بخش مهمی از فرآیند تولید تیوپ, پخت تیوپ است که در انتهای فرآید تولید... ادامه