پروژه ها

تابلو توزیع ماینر

تابلو برق ماینر جهت توزیع مناسب و حفاظت استاندارد تجهیزات ادامه

پرس های پخت تیوپ

بخش مهمی از فرآیند تولید تیوپ, پخت تیوپ است که در انتهای فرآید تولید... ادامه